Chuyên mục


Xây dựng tiến độ chi tiết các dự án thành phần Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

09/01/2024 18:23 (GMT +7)

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 8/1/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Tổ công tác).

Về hoạt động của Tổ công tác, Phó Thủ tướng kết luận: Kể từ khi được thành lập, Tổ công tác đã làm việc tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, nỗ lực và chuyên nghiệp, vượt qua khó khăn trong thời gian vừa qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã lựa chọn thành công gói thầu 5.10 (Nhà ga hành khách thuộc Dự án thành phần 3), thúc đẩy triển khai tích cực các dự án thành phần, trình Quốc hội cho phép điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Đến nay các dự án thành phần, gói thầu đều được triển khai đồng bộ, cơ bản đảm bảo tiến độ tổng thể của Dự án.

Mô hình Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Mô hình Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình triển khai thực hiện Dự án, trong đó cần bám sát tiến độ (đường gantt) của Dự án tổng thể và từng tiến độ của các Dự án thành phần. Chủ đầu tư các dự án thành phần gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp báo cáo. Các thành viên Tổ công tác chủ động theo dõi tình hình triển khai Dự án, kịp thời kiến nghị Tổ trưởng Tổ công tác khi phát hiện vướng mắc, bất cập.

Bàn giao mặt bằng tuyến giao thông kết nối T2 trong tháng 1/2024

Về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành bàn giao mặt bằng tuyến giao thông kết nối T2 trong tháng 01 năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định ngay khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trình hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 01 năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo di dời công trình điện, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thực hiện thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên cao su Đồng Nai quản lý, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Tất cả công trình thuộc các dự án thành phần phải hoàn thành trước ngày hoàn thành gói thầu 5.10

Về triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng kết luận: Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chỉ có thể hoạt động khi tất cả các công trình xây dựng được hoàn thành đưa vào sử dụng đồng bộ. Vì vậy, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc thời điểm khởi công, hoàn thành; trong đó tất cả công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án thành phần phải hoàn thành trước ngày hoàn thành gói thầu 5.10 (Nhà ga hành khách). Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kế hoạch triển khai chi tiết của tất cả các dự án thành phần, báo cáo Tổ công tác trong tháng 01 năm 2024.

Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Y tế phối hợp chặt chẽ, kịp thời có ý kiến gửi Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp thẩm định đối với thiết kế kỹ thuật của các dự án. Bộ Giao thông vận tải hoàn thành công tác thẩm định trong Quý I năm 2024.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án triển khai thi công san nền giai đoạn 2 không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác Dự án giai đoạn 1.

Cụ thể, đối với Dự án thành phần 1 (Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước): Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các công trình trụ sở bảo đảm tiến độ yêu cầu; xây dựng tiến độ chi tiết, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Tổ công tác.

Về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ Xây dựng tại cuộc họp, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Đối với Dự án thành phần 2 (Các công trình phục vụ quản lý bay): Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam xây dựng tiến độ chi tiết Dự án thành phần 2, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Tổ công tác.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 429/TB-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, giải quyết dứt điểm trong tháng 01 năm 2024 các vướng mắc tại khu đất hỗn hợp 22 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình để triển khai Dự án trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng kịp thời phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các nội dung liên quan theo thẩm quyền làm cơ sở phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500.

Về Dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu): ACV yêu cầu các nhà thầu xây dựng tiến độ thi công chi tiết theo tháng; rà soát, phê duyệt làm cơ sở kiểm tra, giám sát, đồng thời gửi Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác. Hoàn thành công tác thiết kế trong tháng 01 năm 2024.

ACV thực hiện đúng yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, khắc phục các vấn đề tồn tại, báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Dự án thành phần 4 (Các công trình khác): Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác trong việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Dự án thành phần 4 và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ hoặc không lựa chọn các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Long Thành đáp ứng vai trò là cảng hàng không trung chuyển quốc tế, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó lưu ý cần có sự tham gia của các hãng hàng không trong nước; báo cáo Tổ công tác tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 01 năm 2024.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác về việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 4 theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, chỉ rõ việc có cần thiết phải áp dụng tiêu chí giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) để lựa chọn nhà đầu tư.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác trong tháng 01 năm 2024.

Theo Báo Điện tử Chính phủ
Sửa Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới
Chỉ tiêu 2.4 (Bến xe khách tại huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên) thuộc tiêu chí số 2 về Giao thông.

Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 29/2/2024 phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hải Phòng: Đưa vào hoạt động bến phà Đồng Bài thay thế bến phà Gót ra đảo Cát Bà
Bắt đầu từ 5h hôm nay (ngày 1/3/2024), bến phà Đồng Bài đã chính thức chạy chuyến đầu tiên chở khách từ huyện Cát Hải sang đảo Cát Bà, Hải Phòng, thay thế cho bến phà Gót - Cái Viềng.

Cháy lớn tại một kho xưởng tập kết nhựa ở Bắc Ninh
Khu vực cháy là kho đồ nhựa rộng khoảng 300m2. Đây là vật liệu dễ bén lửa dẫn đến đám cháy bùng phát nhanh, kèm theo cột khói đen cao hơn 10m tỏa rộng ra khu vực lân cận.

Sân bay Long Thành vẫn đang bám sát kế hoạch
Tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tính đến ngày 20/2, một số hạng mục đã cơ bản hoàn thành như rà phá bom mìn, xây tường rào ranh giới cảng hàng không (trong phạm vi 1.810ha).

Hà Tĩnh chủ động phòng, chữa cháy rừng
Trong điều kiện thời tiết chuẩn bị bước vào những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài và khắc nghiệt làm cho nguy cơ cháy rừng tăng cao do vậy công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và mỗi người dân trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đường lên Cửa khẩu Cầu Treo thông tuyến trở lại
Mưa lớn làm hơn 1.000m3 đất đá đổ xuống quốc lộ 8A khiến đường lên Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bị chia cắt hoàn toàn. Sau nhiều giờ khắc phục, hiện tuyến đường đã được thông tuyến trở lại.