Chuyên mục


TT.Huế tập trung giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử

25/04/2024 13:59 (GMT +7)

Sáng 25/4, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Sáng 25/4, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhằm khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

nq33

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế được nâng lên; xây dựng con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện; môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong trong chính trị và kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Trong đó, công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng thực hiện. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, ủng hộ tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung triển khai hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.104/1.106 khu dân cư đăng ký xây dựng đời sống văn hóa, đạt tỷ lệ 99,8%; Có 298.732/314.440 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 95%.

nq33a

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm, nhất là việc huy động nguồn lực tham gia của xã hội. Thừa Thiên Huế có gần 1.000 di tích, địa điểm được kiểm kê, lập hồ sơ. 07 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO vinh danh và 163 di tích được xếp hạng (trong đó có 87 di tích cấp quốc gia, 76 di tích cấp tỉnh). Từ năm 2020 đến nay, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tu bổ cho 23 di tích với tổng kinh phí là 138 tỷ 754 triệu đồng…

Hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh diễn ra quy mô, mang đậm giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa Huế thu hút khách du lịch. Hiện, Thừa Thiên Huế có gần 500 lễ hội các loại, trong đó có 65 lễ hội tiêu biểu được đưa vào danh mục kiểm kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 25 lễ hội được đưa vào danh mục xúc tiến quảng bá du lịch.

Bên cạnh đó, Tỉnh đặc biệt chú trọng đến phát triển công nghiệp văn hoá đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hoá. Để xứng đáng là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế về văn hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, các tour du lịch làng quê, làng nghề. Tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có số lượng, chất lượng phù hợp.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh trao đổi thông tin, làm rõ hơn các vấn đề Đoàn công tác quan tâm đó là những khó khăn, bất cập hiện nay cũng như việc kiểm tra, giám sát khi thực hiện Nghị quyết 33; sự tác động, sức lan tỏa của Nghị quyết 33 đến với đời sống người dân; các cơ chế chính sách để trọng dụng, phát huy nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; việc phát huy chủ thể sáng tạo và chủ thể trao truyền văn hóa; nêu rõ các đóng góp văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội; việc lan tỏa những nét đẹp về văn hóa; chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đã đồng bộ với các lĩnh vực khác như thế nào… Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức thực hiện; những giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến văn hóa.

Đoàn công tác cũng đã tiếp thu, lắng nghe thêm nhưng đề xuất, kiến nghị của tỉnh về chuyển đổi số trong phát huy giá trị văn hóa; phân bổ các dự án, chương trình để giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa Huế; kết cấu hạ tầng và thiết chế văn hóa; chỉnh trang, duy tu hệ thống trưng bày kho lưu giữ hiện vật văn hóa; phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định, văn hóa Huế, con người Huế luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn, nâng tầm thành thương hiệu, thành giá trị sinh kế của người dân như Huế - Kinh đô ẩm thực, Huế - Kinh đô áo dài… Những giá trị văn hóa Huế, con người Huế trở thành nền tảng quan trọng, là tiêu chí để hướng tới đô thị di sản tương lai.

Đồng chí chia sẻ những khó khăn của văn hóa cơ sở, nhất là khó khăn về con người “đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở vừa thiếu, vừa yếu”, đồng chí đề nghị Đoàn khảo sát quan tâm, có quyết sách tham mưu Ban Bí thư để đào tạo bồi dưỡng, có vị trí việc làm phù hợp; hay các quy định quản lý chung các thiết chế văn hóa cơ sở; quan tâm điều chỉnh, đầu tư cho công nghiệp văn hóa; ưu tiên xem xét công nhận các giá trị di sản quốc gia… văn hóa Đảng là vấn đề quan trọng cần quan tâm nhiều hơn hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp. Mong muốn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa tiếp tục quan tâm tạo nhiều cơ chế đặc thù về văn hóa cho Thừa Thiên Huế.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác phát triển văn hoá trên địa bàn tỉnh.

“Đảng bộ, Chính quyền Thừa Thiên Huế rất quan tâm đến văn hóa, nhận thức được vấn đề trọng yếu văn hóa Huế, con người Huế không chỉ của riêng Huế mà là tầm quốc gia Việt Nam. Với 2 Nghị quyết đặc thù của tỉnh để triển khai Nghị quyết 33; việc triển khai thực hiện kiên trì, bám sát Nghị quyết, phát triển văn hóa - giữ nguyên được giá trị hài hòa, đặc sắc, văn hóa không bị phá vỡ khi phát triển kinh tế” Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Huế, con người Huế. Cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp góp phần phát triển văn hóa xã hội, đáp ứng yêu cầu là trung tâm văn hóa lớn của quốc gia, khu vực.

Với những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong 10 năm qua, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng rằng việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thừa Thiên Huế trong thời gian tới sẽ có bước chuyển biến mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54. Với các đề xuất kiến nghị, Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến tham gia để xây dựng Đề án xây dựng đề án trình Chính trị, Ban Bí thư hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33.

Hồng Nhi - Thanh Hoàng
Công nhận Mộc bản chùa Dâu là bảo vật quốc gia
Trải qua gần 300 năm, bảo vật quốc gia Mộc bản chùa Dâu tại phường Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) còn khá nguyên vẹn 107 ván khắc, đủ số chữ, sắc nét, rõ ràng.

Cả làng “vỡ hụi” tiền tỷ vì niềm tin ở Bắc Ninh
Trong những ngày qua, thông tin về vụ việc "chủ bậu - chủ hụi" Ngô Thị Lan ở xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ kéo theo hàng chục gia đình khác lâm cảnh trắng tay khiến khung cảnh làng quê vốn yên bình trở lên hoang mang, rúng động.

Chủ tịch TP Bắc Ninh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở NN&PTNT
Ông Nguyễn Song Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bắc Ninh.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia ghi danh Việt Nam lên bản đồ môn thể thao quý tộc thế giới
Không chỉ là trải nghiệm hấp dẫn tại Vinhomes Royal Island, sự ra đời của học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia còn đưa Việt Nam trở thành điểm đến thu hút giới mộ điệu bộ môn thể thao quý tộc.

Bệnh viện Trung ương Huế khánh thành khu vui chơi, học tập cho bệnh nhi
Chiều 3/5, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ khánh thành Khu vui chơi và học tập với tên gọi “Không gian cho em” dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Xạ trị 2, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế.

Bà Lê Thị Thu Hồng tạm thời điều hành Tỉnh ủy Bắc Giang
Bà Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang được phân công tạm thời điều hành Tỉnh ủy Bắc Giang sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa bé 18 tháng tuổi đi cấp cứu
Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã dùng xe chuyên dụng, đưa bé gái trong tình trạng sốt cao, co giật đến bệnh viện cấp cứu.