Chuyên mục


Lâm Đồng từ chối tài trợ sản phẩm quy hoạch

04/05/2022 13:42 (GMT +7)

UBND tỉnh thống nhất chủ trương việc tiếp nhận tài trợ nguồn kinh phí hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Nhưng chỉ tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ để thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh với các nguyên tắc.

Ngày 5/4, sau một số bất cập về lập quy hoạch trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài Chính; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc về việc tiếp nhận quản lý sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch và tổ chức lập quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện văn bản số 1154/BXD-QHKT ngày 07/2022 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; xét Văn bản số 876/SXD-QHKT ngày 25/4/2022 của Sở Xây dựng về việc đề xuất quy trình, trình tự thủ tục đối với việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh. 

Lâm Đồng siết chặt hơn việc nhận tài trợ quy hoạch xây dựng đô thị

Lâm Đồng siết chặt hơn việc nhận tài trợ quy hoạch xây dựng đô thị

Trong đó, UBND tỉnh cho biết trong thời gian vừa qua, có nhiều doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch và đề xuất các dự án đầu tư liên quan đến phát triển đô thị, hình thành đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí làm cơ sở để thu hút, lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Do đó, để quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, sử dụng kinh phí và tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch và các quy định khác có liên quan đồng thời, phục vụ tốt công tác quản lý, triển khai hiệu quả chương tình pahts triển đô thị và chương trình phát triển nhà ở...; UBND tỉnh đề xuất các ý kiến đồng thời giao các Sở, UBND các huyện thực hiện những nhiệm vụ cụ thể.

Cụ thể, thống nhất chủ trương việc tiếp nhận tài trợ nguồn kinh phí hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (chỉ tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ; không tiếp nhận tài trợ các sản phẩm quy hoạch) để thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh với các nguyên tắc.

Việc tài trợ, sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật về Luật Ngân sách và các quy định có liên quan. Việc tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu thầu, kinh doanh bất động sản, nhà ở, đất đại và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,... đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ (Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Nghị quyết số 119/ NQ - CP ngày 27/9/2021 về các nhiệm vụ và lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030; Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030) và Văn bản số 1154 / BXD - QHKT ngày 07/4/2022 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn các địa phương tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đàm bảo đúng quy định Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan; lập danh mục, kế hoạch lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch và từng giai đoạn; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2022. 

Rà soát các văn bản đã chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc tài trợ quy hoạch mà có nội dung chưa phù hợp (nếu có) với các nội dung tại văn bản này và quy định hiện hành thì tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý trước ngày 20/5/2022.

Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành, để  tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các dự án quy hoạch xây dựng, đô thị để phục vụ bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước (trước ngày 15/6/2022). Trường hợp khả năng bố trí kinh phí cho công tác lập quy hoạch chưa đáp ứng được so với nhu cầu đặt ra thì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố kêu gọi các nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên cơ sở danh mục lập quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố việc tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, tổ chức đấu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự ản sau khi quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Sở Tài chính nghiên cứu quy định hiện hành, để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về trình tự, thủ tục tiếp nhận, quản lý, sử dụng và giám sát việc sử dụng kinh phí từ nguồn tài trợ để thực hiện việc tổ chức lập quy hoạch theo đúng pháp luật về ngân sách và các quy định khác có liên quan và hoàn thành trước ngày 10/5/2022. Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành liên quan cân đối, bố trí kinh phí thuộc ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch và từng giai đoạn.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, xã hội cũng như tính công khai, minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư

Chủ động rà soát, xây dựng Kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch xây dựng, đô thị và Kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước làm cơ sở để bố trí kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 44 / 2015 / NĐ - CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) trước ngày 10/6/2022; bổ sung nội dung thực hiện trong báo cáo gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện (theo chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng). Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất ( thông qua Sở Xây dựng ) để UBND tỉnh xem xét, quyết định ..

Xung quanh vấn đề quy hoạch, trước đó, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đà Lạt khóa XII cuối năm 2021, các đại biểu HĐND tập trung chất vấn nhiều vấn đề mà cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm. Nội dung chất vấn xoay quanh các vấn đề xây dựng, quy hoạch đô thị, nông nghiệp, môi trường… Đại biểu chất vấn Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt Võ Ngọc Trình về việc một số khu vực quy hoạch, chỉnh trang trên địa bàn thành phố đã được triển khai các bước theo trình tự nhưng đến nay vẫn còn kéo dài, người dân gặp khó khăn trong làm ăn sinh sống.Các đại biểu Đề nghị lãnh đạo thành phố cho biết việc triển khai, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trong thời gian tới sẽ thực hiện các giải pháp khả thi nào?

Quy hoạch Đà Lạt ở một góc nhìn khác đang thể hiện vấn đề thoả thuận của lãnh đạo thành phố và các chủ đầu tư. Việc để chủ đầu tư "thất hứa" cũng phần nào cho thấy sự dễ dãi của thành phố và nó có thể là yếu tố gián tiếp phá vỡ cảnh quan Đà Lạt vốn đẹp hơn bất cứ vùng đất nào.

Một ví dụ cho cách quy hoạch vẫn còn nhiều bất cập tại tỉnh Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng chính là dự án của Trung Nam tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, Golf Valley. Dự án trên trải dài và ôm gọn theo sân Golf Đà Lạt Palace, hướng ra hồ Xuân Hương. Trung Nam Group khi đề xuất nhận dự án hứa rằng, Khu công viên văn hóa và đô thị Đà Lạt - Golf Valley sẽ là một khu đô thị đẳng cấp quốc tế với nhiều tiện nghi cao cấp, nơi cảnh quan thiên nhiên được giữ gìn và tôn tạo đặc biệt để đảm bảo môi trường sống trong xanh, thư thái.

Một góc hoang tàn của Dự án Trung Nam tại Đà Lạt

Một góc hoang tàn của Dự án Trung Nam tại Đà Lạt

Thế nhưng, tuy quảng bá rằng đây là Khu Công viên Văn hóa - Đô thị “với lối kiến trúc hiện đại và không gian mở; góp phần chỉnh trang khu đô thị trung tâm, thúc đẩy ngành du lịch nghỉ dưỡng, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân” nhưng dự án ngay tại trung tâm thành phố ngàn hoa lại thật hoang tàn. Việc thi công ẩu, làm cho bộ mặt Khu Công viên mang danh “đẳng cấp, hiện đại, mang tầm quốc tế" xuống cấp, tàn tạ. 

Hay như, Công ty Tân Hoàng Minh của đại gia Đỗ Anh Dũng được giao lập quy hoạch đại dự án tại thành phố Đà Lạt. Tân Hoàng Minh cũng nổi tiếng với hàng loạt dự án đắp chiếu. Có thể nhìn nhận việc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) được tỉnh Lâm Đồng giao nghiên cứu lập ý tưởng quy hoạch khu du lịch, phim trường, đô thị… trên diện tích hơn 4.300 ha tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt là một quyết định cần xem xét lại. 

Tố Như
Xoá 'món xôi đỗ” trong giải phóng mặt bằng
Ngày 27/6/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản 188/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

EIB giao dịch thỏa thuận “khủng”
Trong phiên giao dịch ngày 27/6, hơn 60 triệu cổ phiếu ngân hàng được khớp lệnh, giá trị hơn 1.300 tỷ đồng. Đặc biệt, EIB có 11,75 triệu cổ phiếu được trao tay ở giá 29.500 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị gần 350 tỷ đồng.

Bắc Giang mục tiêu PCI xếp hạng thứ 25
Những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư FDI liên tục duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Công khai doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sở hữu nhà chung cư
Thời gian qua, Sở Xây dựng tiếp nhận ngày càng nhiều thông tin phản ánh, kiến nghị và tranh chấp liên quan đến nhà chung cư.

Hà Nội rà soát các biên bản ghi nhớ về đầu tư chưa triển khai
Nhằm thúc đẩy thực hiện các biên bản ghi nhớ đã ký về đầu tư từ năm 2016 đến nay, Hà Nội sẽ rà soát, phân loại các biên bản ghi nhớ có khả năng triển khai, trường hợp nhà đầu tư không có khả năng triển khai hoặc không quan tâm, Thành phố xem xét tiếp tục kêu gọi đầu tư theo quy định.

VN-Index 'chiết khấu' 23%
Mặt bằng định giá cổ phiếu hiện đã trở nên hấp dẫn khi so sánh với chỉ tiêu P/E, P/B lịch sử của VN-Index. Mặc dù vậy, công ty chứng khoán cho rằng mức độ đắt - rẻ của thị trường sẽ bị ảnh hưởng trong các môi trường lãi suất khác nhau.

Bảo hiểm Viễn Đông 'gánh lỗ' lên sàn
Quý I/2022, CTCP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) báo lỗ 24,6 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I, tổng lỗ lũy kế của VASS đã lên đến gần 381 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu xuống còn 321 tỷ đồng.