Chuyên mục


Tags: Tập trung nguồn lực phát triển giao thông vận tải đường sắt
Tập trung nguồn lực phát triển giao thông vận tải đường sắt
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải xác định thời hạn hoàn thành, cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện để tập trung bố trí nguồn lực, bảo đảm tính khả thi, rõ trách nhiệm trong phát triển giao thông vận tải đường sắt thời gian tới.