Chuyên mục


Tags: mã: MIG)
Bảo hiểm Quân đội muốn tăng vốn điều lệ
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC, mã: MIG) sẽ chào bán 25,7 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phân bổ quyền 115:18. Thời điểm thực hiện trong năm nay sau khi được UBCK chấp thuận.