Chuyên mục


Tags: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hà Nội công bố Giấy CNQSH đất cấp mới
Trong nửa năm 2022, tính lũy kế đến nay, Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận và kê khai, đăng ký đất đai lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư được 1.672.222 thửa/1.678.912 thửa, đạt 99,6%.