Chuyên mục


Tags: “3 có”
Đà Nẵng phát hàng nghìn cuốn sách về an toàn giao thông
Thực hiện Công văn số 212 /UBATGTQG ngày 02/6/2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.